Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Foodline System B.V.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Alle offertes van en overeenkomsten met Foodline System B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te Zeewolde, verder te noemen “Foodline”, vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze voorwaarden. 
 2. Voor zover koper in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 3. Alle offertes worden gedurende drie maanden gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
 4. Als in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand, als Foodline aan de koper bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen. 

Artikel 2 Wijzigingen

 1. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, als zij schriftelijk tussen koper en Foodline zijn overeengekomen. 
 2. Als wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen. 
 3. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop artikel 11 van deze algemene voorwaarden van toepassing is. 

Artikel 3 Verpakking en verzending

 1. De verzending / het transport van de bestelde goederen vindt plaats voor rekening en risico van de koper en de koper draagt zorg voor een gebruikelijke transportverzekering. 
 2. De goederen zullen door Foodline bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen. 

Artikel 4 Eigendomsovergang en risico

 1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel gaat de eigendom van de goederen op de koper over bij aflevering. De koper van de goederen draagt het risico vanaf de aanvang van het transport.
 2. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Foodline zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over, zodra de koper aan al zijn verplichtingen jegens Foodline heeft voldaan. 
 3. Als er gerede twijfel bij Foodline bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is Foodline bevoegd de bezorging van goederen ingevolge artikel 4 lid 2 uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft 

Artikel 5 Tijdstip van levering

Foodline zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn, dat resp. die bepaald is in de order. Als een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop Foodline de order bevestigt. Op Foodline rust een inspanningsverplichting om deze termijnen te halen.

Artikel 6 Overmacht

 1. De in artikel 5 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Foodline door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen. 
 2. Van overmacht aan de zijde van Foodline is sprake, als Foodline na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Foodline als bij derden, van wie Foodline de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Foodline ontstaan. 
 3. Als door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel Foodline als de koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft Foodline slechts recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten. 
 4. Als de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de koper, als door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar Foodline terug te zenden voor rekening en risico van de koper, als de koper kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen. 

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid

 1. Foodline is niet aansprakelijk voor schade aan en door de goederen als de schade het gevolg is van het feit, dat de koper of een afnemer van hem, de goederen gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout maakt.
 2. De aansprakelijkheid van Foodline is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van Foodline. Foodline is niet aansprakelijk voor gevolgschade behoudens als deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Foodline. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag. Koper vrijwaart Foodline voor alle afspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, tenzij een en ander het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Foodline. Deze beperking en vrijwaring gelden eveneens voor eventuele hulppersonen en ondergeschikten die door Foodline bij deze overeenkomst of de uitvoering daarvan betrokken zijn.

Artikel 8 Prijs en betaling

 1. De koopprijs omvat, behalve de prijs voor de goederen, de kosten van de verpakking en de afleveringskosten ter plaatse door de koper binnen Nederland aangewezen. 
 2. De koper is verplicht de koopprijs binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen. Indien de koper de factuur niet (tijdig) voldoet, verkeert hij van rechtswege in verzuim. Koper is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen of zijn betalingsverplichting op te schorten. 
 3. Als de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van zeven kalenderdagen, is Foodline bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door Foodline geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling. 
 4. Als koper in verzuim verkeert, is hij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden gefixeerd op 10% van de hoofdsom. Voorts is koper 1% rente per maand verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur, waarbij een gedeelte van een maand heeft te gelden als een volledige maand.
 5. Koper is de door Foodline gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties waarbij Foodline volledig of in overwegende mate in het gelijk wordt gesteld.

Artikel 9 Ontbinding

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van Foodline, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. 
 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door Foodline geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.  

Artikel 10 Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. 
 2. Het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten, Wenen 11 april 1980, Trb. 1981, 184 en 1986, 61), is op deze overeenkomst niet van toepassing. 

Artikel 11 Geschillen

 1. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, zullen worden beslecht door de rechtbank te Lelystad, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg staan. 
 2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.
 3. Koper dient een gebrek in de prestatie binnen 14 dagen nadat deze is ontdekt of redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt schriftelijk kenbaar aan Foodline te maken, bij gebreke waarvan koper geen beroep meer kan doen op het gebrek in de prestatie.
 1. Een geschil ten aanzien van een bepaalde rechtsvordering dient aanhangig gemaakt te zijn binnen één jaar nadat de rechtsvordering is ontstaan en aan de koper of een afnemer van hem bekend is geraakt, onverminderd de mogelijkheid van eerder verval of van verjaring overeenkomstig de wet. 

 

Versie februari 2017